ДДС и други данъци за онлайн търговците

Онлайн търговците се сблъскват с различни данъчни задължения, сред които Данък добавена стойност (ДДС) и други, които заемат централно място в тяхната финансова и правна рамка. Разбирането на тези изисквания е важно за успешното управление и развитие на онлайн бизнеса, като осигурява спазването на законодателството и оптимизиране на данъчните задължения. 

Поради това е необходимо онлайн търговците да са информирани за последните промени в законите и наредбите, които може да повлияят на тяхната дейност, както и да разберат как правилно да прилагат ДДС и другите съответни данъци в своята работа.

От BigArena.net ще ви запознаем с някои важни точки относно облагането, които следва да знаете, ако се занимавате с онлайн търговия.

Какво е онлайн търговия и кой се определя като търговец?

Онлайн търговията представлява покупко-продажба на стоки или услуги с цел печалба, която се извършва основно чрез електронни магазини, онлайн платформи (като Amazon, eBay), такива за обяви (OLX, Bazar.bg), социални мрежи (Facebook, Instagram) и други подобни. 

Дори и да продавате онлайн, трябва да сте наясно, че този метод не се различава много от същата дейност, чиито операции минават през физически магазин, от гледна точка на облагането спрямо данъчното законодателство.

Като Търговец, по смисъла на Търговския закон, се разбира всяко физическо или юридическо лице, което извършва търговия, в смисъл на сделка за закупуване или продаване на стоки или услуги.

Деклариране на доходи и дължими данъци

Декларирането на доходи от електронна търговия е важен процес, който се отнася до облагането на приходите, получени от размяна на стоки или услуги в интернет срещу финансова изгода. Кои са ключовите аспекти?

1. Кои продажби на стоки с наложен платеж се облагат и кои не?

  • освободени от облагане – получените средства от продажба на лични вещи, които са придобити за лична употреба и не се използват за препродажба или производство с цел печалба, не се облагат с данък. Физическите лица не са задължени да подават данъчна декларация за доходите от сделки с такива предмети;
  • облагани – продажбата на стоки, закупени с цел последващата им продажба на клиенти и реализирането на печалба, представлява търговска дейност, доходът от която подлежи на облагане. Възможно е да е извършена от лице, което не е търговец по смисъла на Търговския закон, например: упражняващ свободна професия (художник, който продава творбите си в интернет); от физическо лице, упражняващо занаят (спрямо ЗДДФЛ); продажба на произведения на изкуството, предмети за колекции и антикварни предмети. Това означава, че дори еднократните сделки са облагаеми. Само ако съответните вещи са придобити по наследство, то доходите им от сделката им не подлежат на облагане.

2. Деклариране на доходи от онлайн търговия

В предварително попълнената данъчна декларация ще са достъпни данните от наложени платежи, с които НАП разполага за осъществените годишни обороти от продажби в интернет, независимо какви платежни средства са използвани. В случай че доходите от наложени платежи подлежат на облагане, гражданите ще трябва да ги декларират в съответното заявление. При онлайн дейността е важно да се издава фискален бон като документация за сделката. 

3. Регистрация по ЗДДС

Лицата, регистрирани по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), трябва да начисляват ДДС за всяка облагаема доставка на стоки или услуги в интернет.

Тази информация е обобщена и не замества консултация със специалист по данъчно облагане и такъв запознат със Закона за местни данъци и такси (ЗМДТ). Гражданите трябва да се посъветват със съответния орган за подобни въпроси, за да се уверят в точните задължения и процедури.