Какво е ROI и как да го изчислим?

ROI (възвръщаемост) е ключов показател за изчисляване ефективността на инвестициите. Той измерва процента на възвръщаемост на вкарания капитал спрямо генерираната печалба или загуба.

От BigArena.net ще ви покажем как се изчислява и защо е толкова важен.

Как се изчислява ROI?

Формулата за изчисляване на възвръщаемостта е следната:

ROI (%) = (Текущо състояние - Инвестиран капитал) / Инвестиран Капитал) * 100

Какво представляват тези елементи?

  • текущо състояние – това е текущият капитал, който включва печалбата или загубата. Ако сте реализирали печалба, тази стойност е положителна. Ако резултатът е загуба, тя е отрицателна.
  • инвестиран капитал – това е първоначалната сума, която е била отделена за даден проект или актив.

Ето и един пример: Вкарали сте 10 000 лева в акции и след една година стойността на тези акции е нараснала до 12 000 лева, следователно маржът е 2 000 лв. Сега може да изчислим по формулата:

[ ROI (%) = ((12 000 - 10 000) / 10 000) * 100 = 20% ]

Това означава, че инвестицията ви е донесла 20% печалба спрямо заложения капитал.

Защо ни трябва тази формула?

ROI е изключително полезен инструмент, който ни помага за изчисляване ефективността на нашите инвестиции. Ето няколко причини защо тази формула и изчисляването на показателя са важни:

1. Оценка на рисковете

ROI ни позволява да анализираме рисковете, свързани с инвестицията. Ако е нисък или отрицателен, това може да ни предупреди, че не е успешна и може да се наложи да преразгледаме стратегията си. Отчитането на висок обаче – не винаги означава успех. Трябва да се имат предвид и други фактори, като ликвидността, дивидентите, дългосрочните перспективи и общата финансова ситуация.

2. Сравнение между различни инвестиции

Дава ни шанс също да сравним различни опции, дори ако те са в отделни сектори или имат различни размери. Това ни помага да изберем най-добрата възможност за вкарване на нашия капитал. Например, ако инвестираме в акции, облигации или недвижими имоти, може да изчислим ROI за всяка от тези опции и да изберем тази с най-висок потенциал за възвръщаемост.

3. Мониторинг

Помага ни да следим ефективността на нашите инвестиции във времето. Ако видим, че намалява, може да се наложи да преразгледаме стратегията си или да предприемем корективни действия.

4. Привличане на инвеститори и кредитори

Когато търсим финансиране от инвеститори или кредитори, ROI е важен показател. Високият може да привлече потенциални инвеститори, тъй като показва дали ще е успешен бизнеса или проекта.

Изчисляването на ROI ни помага да вземем информирани решения и да определим дали съответните опции си заслужават или не.

Променете плановете спрямо ROI

Този показател е приложим за всякакъв вид бизнес или покупки. Ето как може да помогне в различни ситуации:

1. Бизнес решения:

  • отваряне на ресторант – ако планирате да отворите ресторант, изчисляването на прогнозна възвръщаемост може да ви помогне да вземете по-добро решение. Трябва да включите всички разходи по проекта (например – наем на място, оборудване, персонал, кампании, реклама) и да ги сравните с очакваните приходи. Ако резултатите ви показват отрицателна стойност, може да се наложи да промените стратегията си и да преизчислите надценките на предложенията;
  • инвестиране в нов продукт или услуга – преди да заложите на нов продукт или услуга, изчисляването на ROI ще ви помогне да оцените дали тази операция е рентабилна и дали ще има положителен ефект върху вашата организация.

2. Лични финанси:

  • купуване на имот – ако планирате да купите имот, изчисляването на показателя ще ви помогне да сравните различни възможности. Например, в случай че имате две възможности за покупка, може да изчислите ROI за всяка една и да изберете тази с по-висока възвращаемост;
  • инвестиране в обучение или образование – ако планирате да вкарате средства в обучение или образование, изчисляването ще ви помогне да оцените дали това ще се отрази на вашата кариера и финансово състояние спрямо брутната и нетната ви заплата.

Важно е да имате предвид, че ROI не е единственият фактор при вземането на решения. Трябва да се комбинира с други анализи и данни, за да се получи цялостна картина. Но този показател е мощен инструмент, който помага да се оцени рентабилността на дадена инвестиция и да се сравнят различни възможности.