Изграждане на корпоративна култура

Изграждането на корпоративна култура е фундаментален аспект за всяка организация, тъй като тя определя нормите, ценностите и поведението, които насърчават служителите. Наличието на здрава и позитивна корпоративна култура не само подобрява работната среда, но и допринася за повишаване на продуктивността, задържането на таланти и устойчивото развитие на компанията.

Поради това, разбирането и прилагането на ефективни стратегии за изграждането и поддържането ѝ се превръщат в ключово предизвикателство и приоритет за ръководителите и HR специалистите.

От BigArena.net ще ви разкажем повече относно това какво е нейното значение, защо е важна и как се изгражда.

Какво представлява корпоративната култура?

Тя обхваща етиката и визията, определящи как служителите и мениджърите в дадена фирма взаимодействат, изпълняват задачите си в офиса и обработват бизнес транзакциите. Може да повлияе на набирането и задържането на кадри, производителността, резултатите от бизнеса и устойчивостта занапред на компанията.

Има четири основни типа, от които:

  • кланова – основана на сътрудничество и семейна атмосфера. Отличава се със силна връзка между работниците в екипите и лоялност към фирмата;
  • адхократична – ориентирана към иновации и експерименти. В тази култура се цени креативността и гъвкавостта;
  • пазарна – фокусирана върху резултатите и конкурентоспособността. Работещите са насочени към постигане на целите и печалбата;
  • йерархична – базира се на ясна структура и контрол. В нея се цени дисциплината и подчинението.

Корпоративната култура е жив и дишащ облик на компанията, който може да бъде повлиян от национални култури и традиции, икономически тенденции, международна търговия, размер на фирмата и продуктите, които предлага.

Развива се органично с времето и се отразява във всички аспекти на вътрешните операции, включително дрес код, работно време, организация, блага за персонала, обръщение към служителите и клиентите, удовлетвореност на клиентите.

Какви са нейните предимства и защо е важна?

Корпоративната култура е от съществено значение за успешното функциониране на бизнеса. Ето някои от предимствата обуславящи важността ѝ:

1. Задържане на кадри

Добре разработената корпоративна култура привлича и задържа кандидати с подходящи умения, които се чувстват свързани с ценностите и мисията на фирмата.

2. Производителност и ефективност

Оказва влияние върху работната атмосфера и мотивацията на служителите. Положително изградената стимулира производителността и ефективността.

3. Бизнес резултати

Може да подобри бизнес резултатите, като повиши клиентската удовлетвореност и увеличи печалбите.

4. Устойчивост на компанията

Тези със здрава култура имат по-голяма възможност да оцелеят в дългосрочен план.

5. Определение на ценностите и идеологията

Представлява основните ценности и идеология на компанията. Тя помага да се установи общо разбирателство за това какво представлява организацията.

6. Влияние върху решенията

Има въздействие върху решенията на управляващите и подчинените, като формира техния подход към работата и взаимодействието с клиентите.

Всички тези аспекти правят корпоративната култура ключова за успеха на компанията.

Изграждане и предаване

Изграждането и предаването на корпоративната култура са ключови процеси за всяка организация. Какви са стъпките в този процес?

1. Изграждане:

  • анализ на съществуващата – първият етап се състои от анализ на текущата ситуация. Това включва разбиране на ценностите, убежденията и поведението на персонала и мениджърите;
  • разработване на Корпоративен кодекс – при промяната е необходимо да се създадат ясни правила и ценности, които да оформят новата култура на организацията. Този кодекс трябва да бъде комуникиран с всички служители;
  • дефиниране на формите и методите на работа – определя се начинът, по който организацията ще функционира. Това изисква структуриране на комуникацията, управлението на процесите и взаимодействието между служителите.

2. Предаване:

  • обучение и образование – новите работници трябва да бъдат запознати с нея. Обучението може да включва обучителни сесии, материали и примери;
  • лидерство и пример – ръководителите трябва да бъдат пример за следване. Техните действия и решения създават образ на културата;
  • вътрешна комуникация – редовната комуникация с персонала е от съществено значение. Това включва срещи, бюлетини, социални медии и други канали.

Изграждането на корпоративна култура е инвестиция в бъдещето на организацията. Тя не само подобрява работната среда и мотивацията на служителите, но и влияе на бизнес резултатите на компанията в дългосрочен план.